• ontvang onze newsletter
  • Er werd geen enkel artikel gekozen.

Privacybeleid

Hermes.com - 7 April 2017

U kunt ook de volledige tekst van onze privacy en bescherming van persoonlijke gegevens door te klikken op de onderstaande knop

Privacybeleid

HERMÈS INTERNATIONAL, de holdingmaatschappij van de HERMÈS-groep, houdt zich bezig met de hosting en redactie van de website Hermès.com, hetgeen inhoudt dat zij alle gegevens die op of via de website worden verzameld, verwerkt en opslaat. HERMÈS INTERNATIONAL heeft dit beleid inzake geheimhouding en bescherming van persoonsgegevens ("Geheimhoudingsbeleid") opgezet om u te informeren over haar beleid en praktijken op het gebied van de verzameling, het gebruik en de bekendmaking van informatie die op u betrekking heeft en die via de website Hermes.com kan worden verkregen.

Wij verzoeken u dit Geheimhoudingsbeleid aandachtig door te lezen. HERMÈS INTERNATIONAL kan dit Geheimhoudingsbeleid op elk gewenst moment wijzigen (zie "Wijziging en actualisering van het Geheimhoudingsbeleid"). De meest recente versie van dit Geheimhoudingsbeleid vindt u door te klikken op de link "Klantenservice", die u vindt op elke pagina van de website Hermes.com.

Indien u besluit gebruik te maken van de website Hermes.com stemt u ermee in dat HERMÈS INTERNATIONAL informatie over u verzamelt, gebruikt en bekendmaakt, met inbegrip van persoonlijke en financiële informatie, met inachtneming van de voorwaarden in dit Geheimhoudingsbeleid. Indien u de voorwaarden van dit Geheimhoudingsbeleid of een wijziging daarvan niet accepteert, verzoeken wij u de website Hermes.com te verlaten en geen producten van Hermès te kopen die op deze website worden aangeboden.

 

Welke informatie wordt op Hermes.com verzameld?

U kunt de website Hermes.com gebruiken zonder persoonsgegevens te verschaffen aan HERMÈS INTERNATIONAL.

U kunt de website Hermes.com gebruiken zonder persoonlijke informatie te verschaffen aan HERMÈS INTERNATIONAL. U dient echter bepaalde informatie te verschaffen, waaronder:
- uw naam, adres, telefoonnummer en uw e-mail adres, indien u informatie wenst te ontvangen van HERMÈS INTERNATIONAL en/of HERMÈS SELLIER alsmede.
- bepaalde financiële informatie (zoals het nummer van uw creditcard) als u besluit producten te kopen die op de website Hermes.com worden aangeboden, in verband met de betaling van de bestelde producten en de verwerking van uw bestelling.

De op de website Hermes.com verschafte informatie wordt in Frankrijk verwerkt en opgeslagen op de server van HERMÈS INTERNATIONAL in Frankrijk.

Uw persoonlijke informatie wordt hooguit tien (10) jaar bewaard. Uw creditcard nummer wordt tijdelijk opgeslagen in verband met een eventuele terugbetaling door HERMÈS SELLIER ingeval van annulering van de bestelling. Het creditcard nummer zal na verloop van vijftien dagen te rekenen vanaf de datum van bezorging niet meer worden bewaard.

U kunt ook op elk gewenst moment een e-mailbericht naar HERMÈS INTERNATIONAL sturen om te vragen uw persoonlijke informatie te verwijderen zodra uw bestelling is verwerkt en geleverd (zie "Wijzigingen en toegang tot persoonsinformatie"). HERMÈS INTERNATIONAL kan niet-persoonlijke informatie over u verzamelen, zelfs indien u geen product koopt op de website Hermes.com.

 

Ontvangst van informatie

HERMÈS INTERNATIONAL biedt u eveneens de mogelijkheid informatie te ontvangen die u zou kunnen interesseren, zoals informatie over de producten van Hermès en de nieuwe producten die op de website Hermes.com worden aangeboden. Indien u deze informatie niet wenst te ontvangen, kunt u op elk gewenst moment te kennen geven verder geen berichten meer te willen ontvangen door contact op te nemen met onze klantenservice, met een e-mailbericht naar service.nl@hermes.com of door ons te bellen op +32 (0)2 402 14 74.

 

Hoe wordt de informatie die u op Hermes.com verschaft, gebruikt?

HERMÈS INTERNATIONAL kan de gegevens die u tijdens het plaatsen van uw bestelling op de website van Hermès invult, doorgeven aan HERMÈS SELLIER. HERMÈS INTERNATIONAL doet dit teneinde uw bestelling te kunnen verwerken en pogingen tot fraude met online betaalmiddelen te voorkomen.In het kader van de bestrijding van fraude met online betaalmiddelen, kan HERMÈS SELLIER, als verantwoordelijke voor de verwerking, uw financiële gegevens doorgeven aan een externe partij. Deze partij beschikt over de middelen om fraude te detecteren en wordt ingezet om betalingen goed te keuren. 

HERMÈS INTERNATIONAL kan de informatie die u op de website Hermes.com verschaft ook doorgeven aan HERMÈS SELLIER en andere dochters van de HERMÈS-groep, zodat zij contact met u kunnen opnemen om u producten en diensten aan te bieden die u zouden kunnen interesseren. Indien u deze informatie per e-mail niet wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven volgens de procedure die is beschreven in het hoofdstuk "Ontvangst van informatie".

HERMÈS INTERNATIONAL kan de informatie die u op de website Hermes.com verschaft eveneens doorgeven aan derden die diensten op of aan de website Hermes.com leveren. Met het oog op de verificatie van informatie over u, de legalisering van de betalingen en de verwerking van de bestellingen, kan HERMÈS INTERNATIONAL bepaalde financiële informatie en andere door u verschafte informatie doorgeven aan derden die zich bezighouden met diensten op het gebied van kredietinformatie, betalingen of anderszins.

HERMÈS INTERNATIONAL kan de informatie die u haar heeft verschaft eveneens doorgeven als zij te goeder trouw van mening is dat deze bekendmaking noodzakelijk is met het oog op de naleving van geldende wetgeving of een gerechtelijke procedure. Zo kan HERMÈS INTERNATIONAL informatie bekend maken die noodzakelijk is voor het identificeren van of contact opnemen met een persoon of het aanspannen van een gerechtelijke procedure tegen een persoon of een rechtspersoon die de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden van Hermes.com mogelijk zal overtreden of mogelijk schade kan berokkenen aan andere gebruikers van de website Hermes.com of deze kan hinderen. Ingeval HERMÈS INTERNATIONAL en/of HERMÈS SELLIER of hun bedrijfsmiddelen geheel of gedeeltelijk worden overgenomen door een derde, kan de klantenlijst van Hermes.com worden opgenomen in de overgedragen bedrijfsmiddelen.

Omdat HERMÈS INTERNATIONAL geen zeggenschap heeft over het geheimhoudingsbeleid of de praktijken van derden waaraan zij informatie over de gebruikers van de website Hermes.com doorgeeft, is dit Geheimhoudingsbeleid niet van toepassing op het gebruik of de bekendmaking van deze informatie door die derden.

 

Links

De website Hermes.com kan links bevatten naar websites van derden. HERMÈS INTERNATIONAL heeft geen enkele zeggenschap over de inhoud, het geheimhoudingsbeleid en de bescherming van persoonsgegevens of handelingen van die websites. Het gebruik van informatie die u aan derden op andere websites kunt verschaffen of die derden over u kunnen verzamelen op andere websites valt niet onder dit Geheimhoudingsbeleid. U dient het beleid inzake geheimhouding en bescherming van persoonsgegevens van websites van derden goed te bestuderen en contact op te nemen met de uitgevers van die websites als u vragen heeft over de manier waarop zij informatie over u gebruiken. HERMÈS INTERNATIONAL is niet aansprakelijk indien een derde en/of zijn gelieerde ondernemingen of agenten uw persoonsgegevens gebruiken op een wijze die niet in overeenstemming is met het geheimhoudingsbeleid van die derde of niet in overeenstemming is met een contractuele of wettelijke verplichting waaraan die derde, zijn en/of zijn gelieerde ondernemingen of agenten onderworpen kunnen zijn.

 

Veiligheid

HERMÈS INTERNATIONAL heeft veiligheidsmaatregelen ingesteld om de persoonlijke informatie die u verschaft te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en ongeoorloofd gebruik. Alle financiële informatie die u op de website Hermes.com verschaft wordt opgeslagen in de beveiligde website van een financiële instelling van HERMÈS INTERNATIONAL. De transacties die op de website Hermes.com worden gesloten, worden beschermd door een SSL-coderingssysteem. U dient er echter rekening mee te houden dat geen enkele overdracht van gegevens op internet 100% veilig is, en dat de informatie die u online verstrekt mogelijk onderschept en gebruikt kan worden door andere personen dan de beoogde ontvanger.

 

Wijziging en actualisering van het Geheimhoudingsbeleid

Door de website Hermes.com te gebruiken accepteert u dat uw informatie wordt verzameld, gebruikt en bekendgemaakt op de wijze als beschreven in dit Geheimhoudingsbeleid. Dit Geheimhoudingsbeleid vormt een weergave van de professionele praktijken die bij HERMÈS INTERNATIONAL gelden, en kan geactualiseerd worden. In geval van wijziging of actualisering wordt het herziene Geheimhoudingsbeleid online gezet op de website Hermes.com, met vermelding van de laatste datum van actualisatie. Wij verzoeken u de website Hermes.com regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven van een eventuele wijziging of actualisering van het Geheimhoudingsbeleid en de praktijken van HERMÈS INTERNATIONAL. Indien u HERMÈS INTERNATIONAL toestemming verleent vertrouwelijke informatie die u op de website Hermes.com verschaft te bewaren, en indien HERMÈS INTERNATIONAL van plan is deze informatie aan derden of aan dochters bekend te maken op een wijze die niet in dit Geheimhoudingsbeleid is genoemd, zal HERMÈS INTERNATIONAL u hiervan van te voren schriftelijk op de hoogte stellen, en u in de gelegenheid stellen elk ander gebruik en elke andere bekendmaking van uw persoonlijke informatie te weigeren.

 

Wijzigingen en toegang tot persoonsinformatie

U kunt HERMÈS INTERNATIONAL verzoeken de informatie die u aan HERMÈS INTERNATIONAL heeft verschaft, en ten aanzien waarvan u heeft ingestemd met bewaring in het klantenbestand van Hermes.com, te verbeteren, actualiseren of verwijderen door contact op te nemen met onze klantenservice (zie "Contact opnemen"). Indien van toepassing dient u ervoor te zorgen dat u HERMÈS INTERNATIONAL op de hoogte brengt van wijzigingen van de informatie over u, met name als het gaat om wijzigingen van uw postadres en/of e-mailadres om ons in staat te stellen uw bestellingen op het juiste adres af te leveren en indien nodig contact met u op te nemen over uw bestellingen.

HERMÈS INTERNATIONAL kan kopieën van communicatie met gebruikers van de website Hermes.com en antwoorden op vragen of toelichtingen die door onze klantenservice aan gebruikers zijn gestuurd eveneens bewaren met het oog op de archivering daarvan.

 

Contact opnemen

Met vragen over het Geheimhoudingsbeleid en het beleid van HERMÈS INTERNATIONAL op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens kunt u gerust contact opnemen met onze klantenservice, door te bellen met + 32 (0)2 402 14 74, te e-mailen naar service.nl@hermes.com of te schrijven naar Hermès International / Hermes.com, 24, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris. Tel. + 33 (0)1 40 17 49 20.